Vår historia

Börjesson's Oljor startades 1/12-1974 av Irén & Stig Börjesson, men är i grund och botten mycket äldre än så. Stigs morfar August Corneliusson började 1920 att sälja dieselolja till fiskebåtar på Öckerö.